Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

admin31/03/2023 03:05 PM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT HOÀI ÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  09/KH-HA

Hoài Ân, ngày15tháng03năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 3136/KH-SGDĐT ngày 22/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023;

Trường THPT Hoài Ân xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích:

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 19-CT/TƯ ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 1. Yêu cầu:

Lãnh đạo nhà trường phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với các hoạt động của đơn vị. Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải đảm bảo thực chất, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; phải đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tăng cường công tác phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống tham nhung, tiêu cực; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu và nâng cao trách nhiệm trong cồng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm của bản thân trong việc gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao; có thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp

 1. Hiệu trưởng thường xuyên phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là các văn bản sau:
 • Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TƯ ngày 23/4/2019 của Ban thưòng vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”.

- Kế hoạch số 2511/KH-SGDĐT ngày 26/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ vê việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

 • Kế hoạch số 2099/KH-SGDĐT ngày 07/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 1. Toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhà trường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh.

- Tăng cường phối họp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nỗ lực và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 • Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.
 • Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 2511/KH:SGDĐT ngày 26/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và Kế hoạch số 2099/KH-SGDĐT ngày 07/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 • Xây dựng, hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy trình, thủ tục, nội quy, quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc và đảm bảo tính kỷ luật, hợp pháp, hợp hiến; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đối, bổ sung nhăm khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; mua sắm, thanh lý tài sản, thiết bị; thu, chi tài chính; tổ chức cán bộ; thi cử; dạy thêm, học thêm; chuyển trường, chuyển lớp; các khoản thu ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh.
 • Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đấy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và toàn cơ quan, đơn vị, trường học.
 • Thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về kiềm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, ký cương hành chính, trọng tâm là việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, trường học, quy định về đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.
 • Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả hoạt động của đường dây nóng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; tập trung giải quyêt nhanh, kịp thời và dút diêm những đơn thư liên quan đên hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).
 • Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tích hợp với môn Giáo dục công dân tại nhà trường và thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình, hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức và học sinh; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn về kiến thức phòng, chống tham nhũng cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật của các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội thi, hội thảo và các buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng đạo đức liêm chính, trung thực trong thi cử và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 • Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ và dột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy dịnh cua pháp luật và yôu cầu cua các câp.
 1. TỎ CHỨC THỤC HIỆN

- Lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

a) Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

c) Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tố chức, đơn vị, đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tích hợp với môn Giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

e) Tổ chức hội thi sân khấu hóa về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cấp trường; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ vê việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tích họp với môn Giáo dục công dân tại đơn vị.

g) Thực hiện nghiêm túc việc thanh toán không dùng tiền mặt đôi với các khoản thu, chi theo quy định; tiếp tục triến khai việc thu học phí qua ngân hàng hoặc bằng phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho học sinh và gia đình học sinh.

h) Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường theo quy'định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phố thông và trường phô thông có nhiêu câp học.

i) Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, phân công chuyên môn, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; thực hiện đúng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện dầu tư, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục; kiểm soát tốt.việc xung đột lợi ích theo quy dịnh cua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

j) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư sô 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

k) Tăng cường trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện giải trình theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động đơn vị.Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của đơn vị và các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành mới cho phù hợp; giảm bớt họp hành sự vụ, tăng cường văn bản hướng dẫn; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn trường học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của trường THPT Hoài Ân. Hiệu  trường nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
 • HT, P.HT;
 • CĐCS, Đoàn TN;
 • TTCM, TTVP;
 • Đăng trên Website của trường;
 • Lưu: VT.

Tin cùng chuyên mục