Thông báo bổ sung hình thức nộp phí phúc khảo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộ

admin04/04/2024 06:56 AM
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo bổ sung đến thí sinh hình thức nộp phí phúc khảo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024
Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17tháng 11năm 2023 của Sở Giáo dục vàĐào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dụcvà Đào tạo năm học 2023-2024; Quyết định số 4423/QĐ-SGDĐT ngày 19tháng 12năm 2023của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viênchức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo bổ sung đến thí sinh hình thức nộp phí phúc khảo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024, cụ thể như sau:
1. Mức phí: 150.000 đồng/môn phúc khảo (không bao gồm phí nộp tiền).
2. Phương thức nộp: Thí sinh nộp qua tài khoản ngân hàng (người nộp chịu trả phí nộp tiền) như sau:
- Tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.
- Số tài khoản: 8660009247.
- Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định.
- Nội dung chuyển tiền (ghi rõ): Họ và tên [dấu cách] Số báo danh.
(Ví dụ:NGUYENVANSON 001)
3. Thời gian nộp:Hoàn thành trước 07 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2024.
* Lưu ý:Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo không xem xét giải quyết phúc khảo đối với trường hợp gửi đơn đề nghị sau thời hạn trên hoặc không nộp phí phúc khảo theo đúng thời gian quy định.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục