In trang: 


KH triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các

Đăng ngày:10/15/2022 10:54:04 AM bởi admin

Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG THPT HOÀI ÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T- do - Hnh phúc

Số  05/KH-CĐCSHA

Hoài Ân, ngày 20 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưỏng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-CĐN ngày 17/5/2022 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Hoài Ân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Tuyên truyền, phố biến sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của CBNGNLĐ góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị “về đối mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và nghị quyết đại hội công đoàn giáo dục các cấp;
 2. Kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện;
 3. Đa dạng hóa các hình thức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện phù hợp tình hình nhà trường, mang lại hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG

+ Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê xây dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phấm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (được đăng tải tại địa chỉ: www.thpthoaian.edu.vn).

+ Các tài liệu khác có liên quan khác (Chuyên đê toàn khóa, các văn kiện, tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết, bài nói... của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

 1. HÌNH THỨC
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BCH Công đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và triển khai đến từng Tổ Công đoàn, đoàn viên.

- Tổ chức cho đoàn viên đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;

- Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn triển khai Kế hoạch đến từng đoàn viên. Vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các nội dung của Kế hoạch;

- Đoàn viên tích cực hưởng ứng, tự nguyện cam kết thực hiện và tham gia đầy đủ các hoạt động tổ chức Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. BCH Công đoàn nhà trường yêu cầu các tổ Công đoàn và đoàn viên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Kết quả thực hiện Chuyên đề được xem là tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại tập thế và cá nhân./.

Nơi nhận:

 • Chi bộ, LĐ (để b/c);
 • Đoàn trường(để p/h);
 • TTCĐ, TPCĐ (để t/h);
 • Đăng website; Dán bảng tin;
 • Lưu: HS Công đoàn.

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trưởng

Nguồn tin:


Bản quyền © 2015 Xã Nhơn Khánh - An Nhơn - Bình ĐịnhIn trang: